เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804441Environmentally Sustainable Development for Community Economics
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเสริมเศรษฐกิจชุมชน
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวทางและความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพชุมชน


Guideline and importance on bioeconomy, circular economy, and green economy (BCG model); the development of a new economic model to balance the economic growth and the sustainability of natural resources that affect the community health system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH