เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1804216Public Health Virology and Immunology
ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัณฐานวิทยา การเพิ่มจำนวน การติดต่อสู่มนุษย์ การจำแนกกลุ่มของไวรัสที่ก่อโรคในมนุษย์ หลักการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน หลักการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลักการและกระบวนการพัฒนาวัคซีน ชนิดของวัคซีน รูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลักการขนส่งและการจัดเก็บวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มประชากรเสี่ยงต่างๆ


Morphology; multiplication, transmission, classification of pathogenic viruses in human; prevention and control of viral diseases; human immune system; immune response, immune disorders, principle of laboratory methods for antigen and antibody detection; principle of immunization, evolution and importance of vaccine; principles and process of vaccine development and production; types of vaccine, modes of immunization, principles of vaccine transport and storage, immunization plans in various risk populations
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH