เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1804216Public Health Virology and Immunology
ไวรัสวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สัณฐานวิทยา การเพิ่มจำนวน การติดต่อสู่มนุษย์ การจำแนกกลุ่มของไวรัสที่ก่อโรคในมนุษย์ หลักการป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน หลักการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลักการและกระบวนการพัฒนาวัคซีน ชนิดของวัคซีน รูปแบบการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หลักการขนส่งและการจัดเก็บวัคซีน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มประชากรเสี่ยงต่างๆ


Morphology; multiplication, transmission, classification of pathogenic viruses in human; prevention and control of viral diseases; human immune system; immune response, immune disorders, principle of laboratory methods for antigen and antibody detection; principle of immunization, evolution and importance of vaccine; principles and process of vaccine development and production; types of vaccine, modes of immunization, principles of vaccine transport and storage, immunization plans in various risk populations

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH