เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804339Applied Biostatistics and Health Informatics
ชีวสถิติประยุกต์และสารสนเทศสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลที่ซับซ้อน การสรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมาะสม การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากฐานข้อมูลต่าง ๆ


Questionnaire designing; data collection; entry data; data analysis; complicated data analysis and interpretation; conclusion and interpretation properly; big data management and analysis from several databases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH