เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804338Global Health
พลวัตสุขภาพโลก
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบสุขภาพโลกโดยรวม คำนิยามร่วมสมัย ปัจจัยกำหนดทางสุขภาพ การพัฒนา และทิศทางด้านสุขภาพโลกในภาพรวมบริบทโดยกว้าง การศึกษาความรู้ งานวิจัยหรือการปฏิบัติของการพัฒนาสุขภาพโลกที่สำคัญและเป็นปัญหาเร่งด่วนในระดับต้นๆ ส่งเสริมการเท่าเทียมด้านสุขภาพ


Global health definition; determinants; development and direction; a priority on improving health and achieving equity in health for all people worldwide
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH