เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804442Health Literacy and Communication
ความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์หลักและวิธีการทางสุขศึกษารวมถึงการสื่อสารสุขภาพในการออกแบบการดำเนินงานโครงการทางด้านสุขศึกษา


Integrate principles and methods of health education, including health communication, relevant to design and implementation of health education programs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH