เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
1804341Health Promotion and Behavioral Science
การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมสุขภาพการประยุกต์และกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ รวมถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรที่หลากหลาย การพัฒนาและการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพโดยใช้หลักทฤษฎีภายใต้บริบทอย่างเหมาะสม


Principles and theories of health promotion and behavioral science; application and strategies to achieve modification of health behavior; determinants of behavioral factors that affect health; factors that influence the health of diverse population; how to develop/implement theory-based and context-appropriate intervention
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH