เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804215Public Health Sociology for Aging Society
สังคมวิทยาการสาธารณสุขสำหรับสังคมสูงวัย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ ทฤษฎีและวิธีการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์และสังคมวิทยาการแพทย์ ปรากฏการณ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างตัวกำหนดทางสังคม พฤติกรรม สุขภาพ ความเจ็บป่วย และระบบการแพทย์


Principles, theories and methodology in population and medical sociology; Medical and public health phenomena; The relationships between social determinants, behavior, health, illness, and medical systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH