เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804336Principles of Public Health Laboratory Analysis
หลักการวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเตรียมและการจัดการสิ่งส่งตรวจ หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา จุลทัศนศาสตร์คลินิค เคมีคลินิค ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิค อณูชีววิทยา การแปลผลทางห้องปฎิบัติการเพื่อการใช้งานทางการสาธารณสุข


Specimen preparation and management; principles of laboratory investigation for hematology, clinical microscopy, clinical chemistry, clinical immunology, molecular biology; laboratory interpretation for public health application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH