เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804337Pathophysiology for Public Health
พยาธิสรีรวิทยาสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของร่างกายที่เกิดจากโรค ผลการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ ซึ่งสัมพันธ์กับสัญญาณและอาการของโรคที่มีความสำคัญทางการสาธารณสุข


Changes of cells, tissues, and organs caused by the diseases; consequences of the changes or pathological conditions affected to the organ functions and related to signs and symptoms of the important diseases in public health
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH