เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2102206Basic Human Anatomy and Physiology
พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ อาทิ ระบบกระดูก ระบบผิวหนัง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินปัสสาวะ และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ


Normal structures and functions of the human cells, tissues, and organs, covering the skeletal, integumentary, nervous, circulatory, respiratory, digestive, urinary, and reproductive systems, and the relationship between different systems
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH