เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804107Physics for Health Science
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปริมาณทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ แรง งานและพลังงาน อุณหพลศาสตร์ ของไหล คลื่นและเสียง ไฟฟ้า และทัศนศาสตร์ พื้นฐานสำหรับกระบวนการทางฟิสิกส์ เทคนิคการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในวิทยาศาสตร์สุขภาพ


Physical quantity; Motion; Force, Work and Energy; Thermodynamics, Fluid, Wave and Sonic; Electricity, and Optics; Physical processes and physical problem-solving techniques in order to form a basis for future studies in health sciences.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH