เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806459Co-operative Education
สหกิจศึกษา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต6 (0-40-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การจัดทำรายงาน การฝึกปฏิบัติงาน และการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน


Work experience internship in the workplace relevant to disciplines, submission of work report and presentation of work experience.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH