เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806458Senior Project
โครงงาน
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1806328

Course Description
การดำเนินงานวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การวิจารณ์ผล การเขียนบทความวิจัย และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ


Conducting research or creating innovation in sports and health; data analysis, discussion and criticism; writing manuscript; and academic presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH