เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806457Entrepreneurship in Sports and Health
การเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิต เทคนิคการออมและการลงทุน การจัดการการเงิน หลักการการเป็นผู้ประกอบการ หลักการทางธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬาและสุขภาพ หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นเพื่อการเป็นผู้ประกอบการทางการกีฬาและสุขภาพ


Principles for life planning, saving and investment techniques, financial management, principles of entrepreneurship, business principles for being a sports and health entrepreneur, principles of basic business plan for sports and health entrepreneurs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH