เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806456Elderly Health Promotion
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ หลักโภชนาการ การตรวจประเมินสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมทางกายส่งเสริมสุขภาพกายและจิต ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและข้อควรระวัง


Physical and mental changes in elderly; principle of nutrition; physical assessment for elderly; physical activities for physical and mental health; indication, contraindication and precautions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH