เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806455Design Sports Training Plan
การออกแบบแผนการฝึกซ้อมกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1806323

Course Description
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและกลยุทธ์ในการฝึกซ้อมกีฬา การวิเคราะห์ความสามมารถของนักกีฬา การแบ่งช่วงการฝึกความสามารถทางกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย การออกแบบแผนการฝึกซ้อม การฝึกเทคนิคและแทคติกกีฬา การแบ่งช่วงเวลาในการฝึกซ้อม การออกแบบแผนการฝึกซ้อมกีฬารายปี การพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน การประเมินผลการฝึกซ้อมกีฬา


Application of sports training theories and strategies; analysis in athlete’s performance; periodization of biomotor abilities; design the training session; technique training and tactical training for sports; design the training cycles; design annual plan for sports; peaking for competition; sports training evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH