เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806329Sports and Health Innovation
นวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดพื้นฐานด้านนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมทางการกีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยีสวมใส่ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ การออกแบบต้นแบบนวัตกรรมกีฬาและสุขภาพ


Fundamental concepts of sports and health innovation; basic knowledge of sports engineering, electronic gadgets, wearable technologies and internet of things; data analytics regarding sports and health innovation; designing the prototype of sports and health innovation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH