เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806328Seminar in Sports and Health Science Research
สัมมนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1806316

Course Description
การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ และอภิปรายผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ การออกแบบการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เหมาะสม และการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยหรือนวัตกรรม


Literature review, analysis and discussion of sports and health science research or innovation; appropriate research or innovation design; and presenting research or innovation proposal.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH