เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806327Sports Marketing and Sponsorship
การตลาดกีฬาและสิทธิประโยชน์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและทฤษฎีทางการตลาดกีฬา การกำหนดเป้าหมายทางการตลาดกีฬา กลยุทธ์การสร้างคุณค่าตราสินค้าทางการกีฬา การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดกีฬา การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการสิทธิประโยชน์ทางการกีฬา การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงด้านสิทธิประโยชน์


Principles and theories of sports marketing; market target; brand equity of sports; strategic management in sports marketing; planning relationship with customer; and public relations; the methods of sponsorship in sport; supporting request; sponsorship negotiation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH