เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806326Leadership in Sports and Health
ภาวะผู้นำทางการกีฬาและสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการภาวะผู้นำ บทบาทหน้าที่ของผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ การจัดการองค์กร คุณลักษณะภาวะผู้นำทางการกีฬา ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ


Concepts, theories and principles of leadership, responsibilities of leaders and changes, organizational management strategies, sports leadership characteristics, successful leaders.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH