เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806324Personal Trainers
การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของผู้ฝึกสอนส่วนบุคล บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล คุณสมบัติของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนบุคคล วิธีการประเมิน กำกับ ติดตามผลของโปรแกรมการออกกำลังกาย


Meaning, importance of personal trainers, roles duties and ethics of personal trainers; qualifications of personal trainers, design exercise programs, assessments, direction and monitoring exercise program.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH