เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806221Sports Facilities and Technology
สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและทฤษฎีการจัดการสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา มาตรฐานสนามแข่งขันกีฬา ความหมายบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยี เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาศักยภาพทางกีฬาและสุขภาพ


Principles and theories of site management; sports facilities standard of the sports field; definition, role and importance of technology for training and sporting events; application of tools to develop sports and health potential.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH