เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806220Sports Management and Business
การจัดการทางการกีฬาและธุรกิจกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและทฤษฎีทางการจัดการองค์กรกีฬา บทบาทขององค์กรกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ ความหมายและความสำคัญของกระบวนการโอลิมปิก การจัดการธุรกิจกีฬาและสุขภาพ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา


Principles and theories of sports management; the role of sports organizations at national and international level; organizing sporting events and their planning, operation and supporting requests; meaning and importance of the olympic movement; sports and health management and business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH