เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806219Recovery and Sports Massage
การฟื้นสภาพและการนวดทางการกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและเทคนิควิธีการต่างๆ ในการฟื้นสภาพร่างกายนักกีฬา หลักการนวดทางการกีฬา กายวิภาคและผลทางสรีรวิทยา ชนิดและ วิธีการ ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และการเลือกใช้เทคนิคการนวดทางการกีฬา การนวดเพื่อฟื้นสภาพร่างกาย ลดการบาดเจ็บ และผ่อนคลายหลังหลังการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม


Principles and techniques for athlete recovery. Principles of massage in sports; anatomical and physiological aspects of massage; types and methods, indications, cautions, and selection of different massage massage for recovery, reduce injury, and relax after training or competitions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH