เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806218Physical Performance Assessment
การประเมินสมรรถนะทางกาย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทดสอบ ประเมิน และแปลผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ สัมพันธ์กับสุขภาพและทักษะในกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย การทดสอบทางสรีรวิทยาขั้นสูงในกลุ่มนักกีฬา การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การจัดการทดสอบประเมินผลสมรรถภาพทางกาย


Methods, assessment, and interpretation of health- and skill-related physical fitness testing among all life stages population; advanced physiological testing in athletes; basic life support; administration of physical fitness testing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH