เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806322Fundamental Sports Strength and Conditioning
พื้นฐานการฝึกความแข็งแรงและสมรรถภาพร่างกายทางกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการฝึกสมรรถภาพทางกาย พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาการออกกำลังกาย การฝึกสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ หลักการและเทคนิคการฝึกความแข็งแรง เทคนิคการออกกำลังกายด้วยน้ำหนัก หลักการและเทคนิคการฝึกความอดทน หลักการและเทคนิคการฝึกความเร็วและความคล่องตัว หลักการและเทคนิคการฝึกความยืดหยุ่น


Principle of physical fitness training; fundamental of anatomy and exercise physiology; health- related physical fitness training; principle and technique for strength training; exercise technique for resistance weight training; principle and technique for endurance training; principle and technique for speed and agility training; principle and technique for flexibility training.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH