เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1806110Physical Activity for Health
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการจัดกิจกรรมทางกาย ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมมนุษย์กับกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมทางกายสำหรับเด็ก สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลพิเศษ ข้อควรระวังในการจัดกิจกรรมทางกาย


Principles of physical activity, importance of physical activities, human behavior and physical activities, promoting physical activities for health, physical activities for children for elderly and special populations, precautions for physical activities.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH