เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1806110Physical Activity for Health
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-14:50B 209E3LECT45441M  
  จันทร์15:00-16:50B 209E3LAB      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ภาวินี ชุ่มใจ
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 145-41-4
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  หลักการจัดกิจกรรมทางกาย ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมมนุษย์กับกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมทางกายสำหรับเด็ก สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลพิเศษ ข้อควรระวังในการจัดกิจกรรมทางกาย


  Principles of physical activity, importance of physical activities, human behavior and physical activities, promoting physical activities for health, physical activities for children for elderly and special populations, precautions for physical activities.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH