เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1806110Physical Activity for Health
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการจัดกิจกรรมทางกาย ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมมนุษย์กับกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมทางกายสำหรับเด็ก สำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มบุคคลพิเศษ ข้อควรระวังในการจัดกิจกรรมทางกาย


Principles of physical activity, importance of physical activities, human behavior and physical activities, promoting physical activities for health, physical activities for children for elderly and special populations, precautions for physical activities.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH