เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806217Fundamental Exercise and Sports Physiology
พื้นฐานสรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย ผลทางสรีรวิทยาของการออกกำลังกายต่อระบบร่างกายระหว่างและหลังการออกกำลังกายทั้งระยะฉับพลันและระยะยาว ข้อจำกัดทางสรีรวิทยาในแต่ละช่วงวัย


System of the human body related to exercise; acute and long-term physiology effects of exercise during and after exercise; physiological constraints in each life stages.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH