เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806109Basic Anatomy for Sports Science
พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กายวิภาคของระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางการกีฬา ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและการกีฬา


Anatomy of musculoskeletal and neurological systems related to sports skills; cardiovascular, respiratory, and other exercise and sports related systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH