เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1806108Physics and Basic Movement
ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:50213C2LECT45441M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ บุญวัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์
 • อาจารย์กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปี 145-41-4
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  หลักการและขอบเขตของฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่ง ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ ระยะทางและระยะขจัด กฏของนิวตัน สถานะของการเคลื่อนที่ แรงและแรงเสียดทาน โมเมนตัมเชิงเส้นและเชิงมุม การเคลื่อนแบบวงกลม งาน พลังงาน พลศาสตร์ของไหล โครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหวของมนุษย์เบื้องต้น


  Principles, and scope of basic physics; motion, velocity and acceleration; scalar and vector components, distance and displacement, Newton’s laws, state of motion, force and friction; linear and angular momentum, circular motion, work, energy, fluid dynamics, basic human structure and movement.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH