เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1806108Physics and Basic Movement
ฟิสิกส์และการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการและขอบเขตของฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเร่ง ปริมาณสเกลาร์และเวคเตอร์ ระยะทางและระยะขจัด กฏของนิวตัน สถานะของการเคลื่อนที่ แรงและแรงเสียดทาน โมเมนตัมเชิงเส้นและเชิงมุม การเคลื่อนแบบวงกลม งาน พลังงาน พลศาสตร์ของไหล โครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหวของมนุษย์เบื้องต้น


Principles, and scope of basic physics; motion, velocity and acceleration; scalar and vector components, distance and displacement, Newton’s laws, state of motion, force and friction; linear and angular momentum, circular motion, work, energy, fluid dynamics, basic human structure and movement.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH