เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806107Introduction to the Science of Exercise and Health
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสุขภาพเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย และหลักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและสุขภาพ องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพและทักษะ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย


Definitions, principles of the science related to exercise and health; health- and skill-related physical fitness components; guidelines for health promotion for all life stages.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH