เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404458Chinese Philosophy
ปรัชญาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404318

Course Description
คำสอนของปรัชญาเมธีชาวจีนที่มีชื่อเสียง จุดเด่นและข้อแตกต่างของปรัชญาคำสอนของแต่ละสำนัก แนวทางการนำปรัชญาและแนวคิดแบบจีนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


Teachings of famous Chinese philosophers; main features and differences among each Chinese school of thoughts; application of those teachings in daily life.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH