เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404456Ancient Chinese Literature
วรรณคดีจีนโบราณ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404318

Course Description
วรรณกรรมจีนตั้งแต่สมัยแรกเริ่มจนถึงสมัยราชวงศ์ชิง การอ่านและวิเคราะห์บทคัดสรรจากวรรณคดีที่สำคัญในแต่ละยุค


Chinese Literature from the beginning to Qing Dynasty; reading and analysis of excerpts from masterpieces of each period.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH