เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404454Chinese Calligraphy
การเขียนพู่กันจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404311

Course Description
หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีน การฝึกปฏิบัติการเขียนพู่กันจีนในรูปแบบต่างๆ


Principles and writing methods of Chinese calligraphy; practice of different styles of Chinese calligraphy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH