เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404452Study of Chinese Culture through Cinema
การศึกษาวัฒนธรรมจีนผ่านภาพยนตร์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404311 และ 2404443

Course Description
การวิเคราะห์คุณลักษณะ ความหมายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีนและสังคมจีน องค์ประกอบของวัฒนธรรมจีนที่แสดงผ่านภาพยนตร์


An analysis of characteristics, implications relating to Chinese culture and society through Chinese cinema; elements of Chinese culture as portrayed in cinema.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH