เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404451Chinese Semantics and Syntax
อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์ภาษาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404216 และ 2404311

Course Description
ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์เบื้องต้น การวิเคราะห์ความหมายของคำและวลีภาษาจีน ความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยค


Basic theories of Chinese Semantics and Syntax; analysis of Chinese words and phrases; relations of words in a sentence.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH