เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404448Chinese - Thai Translation of Non-fictional texts
การแปลสารคดีจีน – ไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404315

Course Description
ทฤษฎีและเทคนิคการแปลงานสารคดี การฝึกปฏิบัติการแปลต้นฉบับสารคดี เช่น ข่าว คอลัมน์นิตยสาร บทบรรยายใต้ภาพ ฯลฯ


Theories and techniques of translation of non-fictional texts; translation practice of different types of non-fictional texts including news report, subtitles, magazine columns and others.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH