เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404447Chinese - Thai Translation of Fictional Texts
การแปลบันเทิงคดีจีน – ไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404315

Course Description
ทฤษฎีและเทคนิคการแปลงานบันเทิงคดี การฝึกปฏิบัติการแปลต้นฉบับบันเทิงคดี เช่น วรรณกรรม บทบรรยายใต้ภาพ เนื้อเพลง เป็นต้น


Theories and techniques of translation of fictional texts; translation practice of different types of fictional texts including literary texts, subtitles, song lyrics etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH