เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404446Chinese - Thai Interpreting for Service Industry
การล่ามจีน – ไทยเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404441

Course Description
การฝึกทักษะการปฏิบัติงานล่ามเพื่ออุตสาหกรรมบริการ เช่น การล่ามในธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบินจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข


Practice of interpreting in service industry e.g. tourism, hotel and airline businesses from Chinese to Thai and vice versa; problems and possible solutions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH