เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404445Chinese - Thai Interpreting for Public Service
การล่ามเพื่อชุมชนจีน – ไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404441

Course Description
หลักการ เทคนิค และการฝึกทักษะการปฏิบัติงานล่ามเพื่อชุมชนในหัวข้อทั่วๆ ไป ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข


Principles, techniques and practice of public service interpreting on general topics; problems and possible solutions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH