เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404443Chinese Culture
วัฒนธรรมจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404212 หรือ
2404319

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและแนวความคิดของชาวจีนที่สะท้อนรากเหง้าของชาวจีน


Knowledge on traditional Chinese culture, traditions and concepts that reflect Chinese people’s cultural roots.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH