เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404441Chinese-Thai Interpreting
การล่ามจีน – ไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404312 และ 2404315

Course Description
ทฤษฎีและเทคนิคการล่าม การฝึกปฏิบัติการล่ามจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน


Theories and techniques of interpreting; Chinese - Thai and Thai - Chinese interpreting practice.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH