เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404319Chinese Civilization
อารยธรรมจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404217 และ 2404311

Course Description
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรม พัฒนาการของสังคมจีนผ่านประเพณี ความคิดทางปรัชญา การเมือง ศิลปะ และวรรณคดี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจแต่ละยุคสมัย


Knowledge on culture; the development of Chinese society through her traditions, philosophical concepts, politics, arts and literature; China’s change in social, political and economic aspects in each period.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH