เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404318Chinese Literature and Philosophy
วรรณคดีและปรัชญาจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404212 หรือ
2404314

Course Description
บทคัดสรรจากวรรณกรรมจีนที่สำคัญในแต่ละสมัย หลักปรัชญาจีนเบื้องต้นที่มีอิทธิพลต่อสังคมจีนตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน


Selected texts from important Chinese literary works in each period; basic Chinese philosophy that is influential to the Chinese society from the past to the present.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH