เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404317Chinese Analy-Critical Writing
การเขียนภาษาจีนเชิงวิเคราะห์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404313

Course Description
การเขียนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นปัญหาต่างๆ การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของประเด็นปัญหา แสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์หนึ่งๆอย่างมีวิจารณญาณ


Writing to present and analyze a situation or an issue, to compare between advantages and disadvantages of an issue and to express opinions based on a careful study of a situation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH