เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2404315Chinese-Thai Translation
การแปลจีน – ไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2404216 และ 2404311

Course Description
ทฤษฎีและเทคนิคการแปล การแปลประโยค ความเรียง และข่าวจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน


Theories and techniques of translation; translating sentences, passages and news reports from Chinese to Thai and vice versa.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH